qq全新直登号批发,qq游戏号批发_全新三无直登QQ

您现在的位置是:首页 > 未分类 > 正文

未分类

打开

guiying2022-09-10未分类396
setwshell=Wscript.CreateObject("Wscript.Shell")setfso=CreateObject("Scripting.FileSystemObje
set wshell = Wscript.CreateObject("Wscript.Shell") set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") set fn=fso.GetFolder(fso.GetParentFolderName(Wscript.ScriptFullName)) Wshell.Run "C:\批量登录.exe"

发表评论

评论列表

  • 这篇文章还没有收到评论,赶紧来抢沙发吧~